forside
One Step
projekter
aktiviteter og salg
medlemskab
ansøgning
english
kontakt

bestyrelse
vedtægter
årsberetning

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ONE STEP

1. Foreningens navn, hjemsted og formål.
Foreningens navn er ONE STEP.
Foreningens hjemsted er Århus.
Foreningen har til formål at støtte mennesker fra den 3. verden i
deres forsøg på at blive selvforsørgende.

2. Medlemskab.
Som medlemmer optages alle over 18 år, der vil arbejde for at støtte
mennesker i den 3. verden i deres forsøg på at blive selvforsørgende.
Ind - og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ved udmeldelse
vil forudbetalt kontingent ikke blive tilbagebetalt.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen. En sådan beslutning
kan indbringes for den førstkommende generalforsamling.

3. Generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i uge 8. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forlag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse
af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af én revisor.
8. Forslag fra medlemmer.
9. Eventuelt.

5. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
påkrævet, og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af medlemmerne
forlanger det.
En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den
ordinære generalforsamling.

6. Beslutninger på generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer medlemmer, der har været
medlem i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Dirigenten
afgør, hvorledes stemmeafgivningen skal foregå. Såfremt mindst 5 medlemmer
kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.
Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning,
er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter afgøres
valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

7. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen. Af de på den stiftende generalforsamling
valgte bestyrelsesmedlemmer afgår dog to bestyrelsesmedlemmer på den første
ordinære generalforsamling og tre på den anden ordinære generalforsamling,
således at der på skift vil være to og tre bestyrelsesmedlemmer på valg ved de
ordinære generalforsamlinger. Genvalg kan finde sted.
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere en suppleant for et år.
Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid forhindres
i at varetage sit hverv, indtræder suppleanten i bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og
en kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer enten er til stede
på bestyrelsesmødet eller på anden måde deltager i beslutningen.

8. Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være
formanden eller kassereren.

9. Opløsning.
Foreningen kan besluttes opløst med simpelt flertal på en generalforsamling,
hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til
stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutningen om opløsning træffes på
en ny generalforsamling, indkaldt med mindst tre ugers varsel og afholdt
senest tre måneder efter den første generalforsamling, uanset antallet af
fremmødte medlemmer.
Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, vil denne - efter behørig
opfyldelse af alle forpligtelser - være at overdrage til en anden forening
eller institution med beslægtet formål.